Pháp điển Net - Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 92/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

NGHị ĐịNH

Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHị ĐịNH

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Bãi bỏ các quy định tại các Nghị định sau:

a) Điều 22 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

b) Khoản 6 Điều 8 và bảng lương số 5 (Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

c) Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                                     THủ TƯớNG

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
01/11/2009 
Số công báo
501+502/2009 
Số trang
10 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
03/2010/TTLT-BNV-B... 27/05/2010 Bộ Nội vụ; Bộ ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
29/2013/NĐ-CP 08/04/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ
Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  
 Nghị định
184/2004/NĐ-CP 02/11/2004 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ

  
 Nghị định
114/2003/NĐ-CP 10/10/2003 Chính phủ
Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
121/2003/NĐ-CP 21/10/2003 Chính phủ
Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software