Pháp điển Net - Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 201/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 2225/VPCP-KTTH ngày 9/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp như sau:

PHầN A - QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Trường hợp chênh lệch giảm thì được hạch toán vào thu nhập tài chính.

Khi thanh lý từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả dài hạn, nếu tỷ giá thanh toán thực tế phát sinh cao hơn hoặc thấp hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ sách thì phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh được xử lý như quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

PHầN C - ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 7. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 44/TC-TCDN ngày 8/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp nhà nước và Thông tư số 38/2001/TT-BTC ngày 05/6/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/TC-TCDN ngày 8/7/1997.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                           Trần Văn Hiếu

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2009 
Ngày công báo
05/11/2009 
Số công báo
505+506/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
179/2012/TT-BTC 24/10/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
38/2001/TT-BTC 05/06/2001 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 08/07/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

  
 Thông tư
44TC/TCDN 08/07/1997 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software