Pháp điển Net - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 85/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

Nghị định

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2009 
Ngày công báo
27/10/2009 
Số công báo
489+490/2009 
Số trang
81 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
09/2011/TT-BTNMT 31/03/2011 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  
 Thông tư
02/2010/TT-BKH 19/01/2010 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

  
 Thông tư
01/2010/TT-BKH 06/01/2010 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
68/2012/NĐ-CP 12/09/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

  
 Luật
61/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về đấu thầu

  
 Luật
16/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  
 Quyết định
49/2007/QĐ-TTg 11/04/2007 Thủ tướng Chính phủ
Về các trường hợp đặc biệt được chỉ định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software