Pháp điển Net - Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 194/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng,
chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng như sau:

I. QUY ĐịNH CHUNG

 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

2. Giải thích từ ngữ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến chào mua:

V. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mua được trong đợt chào mua:

VI. Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ sau khi chào mua của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu/quỹ mục tiêu:  

 

..., ngày ... tháng ... năm ...

Tổ chức/ cá nhân chào mua công khai

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/11/2009 
Ngày công báo
03/11/2009 
Số công báo
503+504/2009 
Số trang
14 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Công văn
583/UBCK-PTTT 03/03/2010 Uỷ ban Chứng khoán ...
Về phương thức thực hiện giao dịch chào mua công khai

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
2858/QĐ-BTC 17/11/2009 Bộ Tài chính
Về việc đính chính Khoản 1 mục III thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
70/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
18/2007/TT-BTC 13/03/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software