Pháp điển Net - Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 191/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới
và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới;

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

Căn cứ Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương;

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ như sau:

Mục I   
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi thực hiện

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Báo cáo quyết toán năm của đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị dự toán cấp I cần thuyết minh riêng nội dung chi cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Mục III
 Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 04/2005/TT-BTC ngày 10/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện./. 

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                           Phạm Sỹ Danh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/11/2009 
Ngày công báo
16/10/2009 
Số công báo
475+476/2009 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
04/2005/TT-BTC 10/01/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software