Pháp điển Net - Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               Uỷ ban nhân dân                                   Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              thành phố Hà Nội                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 103/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2009

Quyết định

Ban hành Quy định Về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương,
tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng
trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 về phân cấp quản lý biến chế hành chính, sự nghiệp; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về cán bộ, công chức xã, phường thị trấn; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003, Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Điều 19. Trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra

Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện quy định này.  

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân                                    Chủ tịch

                                                                                        Nguyễn Thế Thảo

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/10/2009 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
11/2012/QĐ-UBND 22/05/2012 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
14/2017/QĐ-UBND 13/04/2017 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software