Pháp điển Net - Quyết định số 102/2009/QĐ-UBND ngày 23/09/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               uỷ ban nhân dân                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              thành phố Hà Nội                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 102/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2009

Quyết định

V/v sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND
ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố

Uỷ BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hà Nội

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội;

Căn cứ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại công văn số 207/HĐND-VHXH ngày 10/9/2009;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 1. Sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố như sau:

Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội của Thành phố là 250.000 đồng/người/tháng (hệ số 1).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố.

Điều 2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân
                                                                                               kt. Chủ tịch                              phó Chủ tịch

                                                                                            Đào Văn Bình    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/10/2009 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
34/2011/QĐ-UBND 16/11/2011 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
43/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software