Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 21/09/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

            và xã hội - bộ nội vụ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với cơ sở bảo trợ xã hội công lập, do cấp có thẩm quyền thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội công lập

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/11/2009 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
33/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software