Pháp điển Net - Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
121/2002/TT-BTC 
Ngaybanhanh
31/12/2002 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2003 
Nguoiky
Trần Văn Tá 
Ngày công báo
31/03/2003 
Số công báo
18/2003 
Số trang
36 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software