Pháp điển Net - Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/09/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 76/2009/-CP

Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009

NGHị ĐịNH

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với
cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng trang (sau đây viết tắt Nghị định số 204/2004/-CP) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm.

3. Quy định về kéo dài thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và xét nâng bậc lương thường xuyên tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Trong khoảng thời gian kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2010, việc kéo dài thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, xét nâng bậc lương thường xuyên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành   

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                              kt. thủ tướng
                                                                                             phó thủ tướng

                                                                                       Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/11/2009 
Ngày công báo
25/09/2009 
Số công báo
455+456/2009 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
01/VBHN-BNV 17/10/2016 Bộ Nội vụ
Hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  
 Nghị định
04/VBHN-BNV 22/07/2014 Bộ Nội vụ
Hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Chính phủ
Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software