Pháp điển Net - Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 182/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền,
vận động hiến máu tình nguyện

Căn cứ Quyết định số 198/2001/QĐ-TTg ngày 28/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình An toàn truyền máu;

Căn cứ Quyết định số 235/2008/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện như sau:

Mục I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ sở y tế có chức năng tuyển chọn người hiến máu, thu gom máu, thành phần máu (gọi tắt là cơ sở thu gom máu) theo quy định của Bộ Y tế; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp; các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu tình nguyện.

Điều 2. Nguồn kinh phí

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinh phí hoạt động vận động hiến máu tình nguyện được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của đơn vị được giao nhiệm vụ là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  theo quy định.

Mục III
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 7. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 40/2007/TT-BTC ngày 23/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                           Phạm Sỹ Danh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/10/2009 
Ngày công báo
27/09/2009 
Số công báo
457+458/2009 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
40/2007/TT-BTC 23/04/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động, thu gom, sàng lọc một đơn vị máu đạt tiêu chuẩn

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software