Pháp điển Net - Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              bộ nông nghiệp và                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

            phát triển nông thôn                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 58/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng;   

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 03/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Những dự án đã triển khai thực hiện trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, được xử lý như sau:

a) Đối với những dự án đã có kết quả điều tra xác định loại đất, loại rừng đã trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định chuyển rừng sang trồng cao su theo tinh thần Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số 10/2009/TT- BNN ngày 04 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì thực hiện theo tinh thần Thông tư số 127/2008/TT-BNN và Thông tư số 10/2009/TT- BNN nêu trên hoặc theo quy định của Thông tư này (nếu phù hợp) và những dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa khai hoang tại thực địa thì tiếp tục thực hiện theo dự án đã được duyệt.

b) Đối với các dự án đang điều tra khảo sát hoặc đã có kết quả điều tra về đối tượng đất, đối tượng rừng nhưng chưa trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh thì phải thực hiện theo quy định của Thông tư này.

4. Trong năm 2009, đối với những tỉnh chưa lập xong quy hoạch trồng cao su thì Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng, tiến độ kế hoạch trồng cao su để xem xét, quyết định về vị trí, diện tích cho các tổ chức, hộ gia đình được điều tra khảo sát chuyển sang trồng cao su, nếu đảm bảo các quy định tại Điều 3 và Điều 4 Chương II Thông tư này, sau đó bổ sung vào quy hoạch phát triển cao su chung của tỉnh.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

                                                                                          KT.Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG                                                

                                                                                            Hứa Đức Nhị                                               

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/10/2009 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
56/2012/TT-BNNPTNT 06/11/2012 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất

  
 Thông tư
25/2011/TT-BNNPTNT 06/04/2011 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Chính phủ
Về việc thi hành Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
10/2009/TT-BNN 04/03/2009 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

  
 Thông tư
127/2008/TT-BNN 31/12/2008 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software