Pháp điển Net - Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009 của Chính phủ về việc quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 72/2009/-CP  

Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2009

NGHị ĐịNH

Quy định điều kiện về an ninh, trật tự
đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Để thống nhất quản nhà nước về hoạt động kinh doanh điều kiện về an ninh trật tự, nhằm đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế - hội bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHị ĐịNH

Chương i
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 13. áp dụng pháp luật đối với sở kinh doanh đã hoạt động từ trước ngày Nghị định này hiệu lực

Các tổ chức, nhân đang hoạt động kinh doanh ngành, nghề điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 08/2001/-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này, vẫn được tiếp tục hoạt động; trường hợp không đủ các điều kiện theo quy định của Nghị định này thì trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này hiệu lực thi hành, phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này.

Điều 14. Hướng dẫn thi hành trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm quy định cụ thể hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

                                                                                             tm. chính phủ                                         thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/10/2009 
Ngày công báo
18/09/2009 
Số công báo
447+448/2009 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
33/2010/TT-BCA 05/10/2010 Bộ Công an
Về việc quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
08/2001/NĐ-CP 22/02/2001 Chính phủ
Về việc quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software