Pháp điển Net - Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                bộ khoa học và                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                    công nghệ                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 18/2009/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

THÔNG TƯ

Về việc ban hành và thực hiện
"Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em"

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em ban hành kèm theo Thông tư này.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Các loại xe có động cơ hơi nước;

- Các loại đồ chơi nghe nhìn có thể kết nối với màn hình vận hành ở điện áp danh định lớn hơn 24 V;

- Núm vú cao su giả dành cho trẻ em (đầu vú giả cho trẻ em ngậm);

- Các loại vũ khí mô phỏng trung thực;

- Các loại lò điện, bàn là hoặc sản phẩm có chức năng khác vận hành với điện áp danh định lớn hơn 24 V;

- Cung có chiều dài tĩnh lớn hơn 120 cm;

- Đồ trang sức thời trang dành cho trẻ em.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/08/2009 
Ngày công báo
29/08/2009 
Số công báo
421+422/2009 
Số trang
11 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software