Pháp điển Net - Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2008 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2008 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
2808/QĐ-TCHQ 
Ngaybanhanh
31/12/2008 
Coquanbanhanh
Tổng cục Hải quan 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/01/2009 
Nguoiky
Nguyễn Văn Cẩn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software