Pháp điển Net - Lệnh số 12/2009/L-CTN ngày 29/06/2009 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  chủ tịch nước                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 12/2009/L-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2009

lệnh

Về việc công bố Luật

Chủ tịch
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/06/2009 
Ngày công báo
12/08/2009 
Số công báo
377+378/2009 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software