Pháp điển Net - Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/08/2009 của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                bộ công thương                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 23/2009/TT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Thông tư

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 39/2009/NĐ-CP) như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về điều kiện người liên quan trực tiếp đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Phụ trách an toàn ký                                      Chỉ huy nổ mìn ký

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/09/2009 
Ngày công báo
29/08/2009 
Số công báo
421+422/2009 
Số trang
39 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
27/2016/TT-BCT 05/12/2016 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  
 Thông tư
61/2014/TT-BCT 29/12/2014 Bộ Công thương
Về việc hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

  
 Thông tư
26/2012/TT-BCT 21/09/2012 Bộ Công thương
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
39/2009/NĐ-CP 23/04/2009 Chính phủ
Về vật liệu nổ công nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
02/2008/TT-BCT 19/02/2008 Bộ Công thương
Về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh Nitrat amôn hàm lượng cao

  
 Thông tư
04/2006/TT-BCN 27/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/03/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

  
 Thông tư
03/2006/TT-BCN 14/04/2006 Bộ Công nghiệp
Về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao

  
 Thông tư
02/2005/TT-BCN 29/03/2005 Bộ Công nghiệp
Về việc hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software