Pháp điển Net - Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                  bộ giáo dục và                                     Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                       đào tạo                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 15/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2009

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học.

Điều 2. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường Tiểu học.

Thông tư này thay thế cho các quyết định:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/08/2009 
Ngày công báo
01/08/2009 
Số công báo
365+366/2009 
Số trang
96 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
38/2006/QĐ-BGDĐT 07/09/2006 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5

  
 Quyết định
15/2005/QĐ-BGDĐT 16/05/2005 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4

  
 Quyết định
03/2004/QĐ-BGDĐT 23/02/2004 Bộ Giáo dục và ...
Về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3

  
 Quyết định
23/2003/QĐ-BGDĐT 09/06/2003 Bộ Giáo dục và ...
Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2003/QĐ-BGDĐT ngày 24/03/2003

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software