Pháp điển Net - Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục mầm non
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 17/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày  25  tháng  7  năm  2009

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non

Bộ TRƯởNG Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục mầm non ngày 5/1/2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành Thông tư như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình giáo dục mầm non.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Trên cơ sở Chương trình giáo dục mầm non, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với nhóm/ lớp, khả năng của cá nhân trẻ và điều kiện thực tế của địa phương.

Nội dung của các lĩnh vực giáo dục chủ yếu được tổ chức thực hiện theo hướng tích hợp và tích hợp theo các chủ đề gần gũi thông qua các hoạt động đa dạng, thích hợp với trẻ và điều kiện thực tế của địa phương.

Giáo viên theo dõi, đánh giá thường xuyên sự phát triển của trẻ và xem xét các mục tiêu của chương trình, kết quả mong đợi để có kế hoạch tổ chức hướng dẫn hoạt động phù hợp với sự phát triển của cá nhân trẻ và của nhóm/lớp.

Giáo viên phát hiện và tạo điều kiện phát triển năng khiếu của trẻ; quan tâm đến  việc can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.  

Phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và cộng đồng để  chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất.   

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                      Nguyễn Thiện Nhân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/09/2009 
Ngày công báo
14/08/2008 
Số công báo
379+380/2009 
Số trang
81 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
28/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Bộ Giáo dục và ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software