Pháp điển Net - Quyết định số 59/2003/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học chu kỳ III (2003 - 2007)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 59/2003/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học chu kỳ III (2003 - 2007) 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
59/2003/QĐ-BGDĐT 
Ngaybanhanh
31/12/2003 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học chu kỳ III (2003 - 2007) 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
26/01/2004 
Nguoiky
Đặng Huỳnh Mai 
Ngày công báo
11/01/2004 
Số công báo
09/T1-2004 
Số trang
33 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software