Pháp điển Net - Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/06/2001 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                       Bộ Y tế                                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 11/2001/TT-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2001

Thông tư

Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Pháp luật lệnh Hành nghề y, dược tư nhân và Nghị định số 06/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ về cụ thể hoá một số Điều trong Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;

Căn cứ Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh;

Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp như sau:

I. Những quy định chung

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/06/2001 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
19/BYT/TT 21/12/1995 Bộ Y tế
Về việc hướng dẫn quản lý việc hành nghề dịch vụ xoa bóp, tắm hơi

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software