Pháp điển Net - Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 22/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với người tham gia công tác chống dịch cúm A (H1N1)
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1073/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Quyết định

Quy định một số chế độ đối với người
tham gia công tác chống dịch cúm A (H1N1)

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Quyết định

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng  

1. Chế độ phụ cấp chống dịch và thường trực chống dịch cúm A(H1N1) 24/24 giờ đối với:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Các cơ quan Hải quan, An ninh và Biên phòng chịu trách nhiệm bố trí trong kinh phí hoạt động của các cơ quan này để chi trả cho các đối tượng quy định tại điểm 5 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng từ ngày 25 tháng 4 năm 2009.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/07/2009 
Ngày công báo
03/08/2009 
Số công báo
367+368/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
73/2011/QĐ-TTg 28/12/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định một số cơ chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software