Pháp điển Net - Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/07/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước"
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 141/2009/TT-BTC

      Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

- Căn cứ Thông báo số 165-TB/TW ngày 27/06/2008 của Ban chấp hành Trung ương thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 2460-QĐ/BTCTW ngày 24/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành "Quy chế tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước";

Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 165) như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về nội dung chi, mức chi, việc lập dự toán, quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí để thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi tắt là Đề án 165).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/08/2009 
Ngày công báo
03/08/2009 
Số công báo
367+368/2009 
Số trang
11 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
103/2010/TT-BTC 19/07/2010 Bộ Tài chính
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án " Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước "

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software