Pháp điển Net - Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/07/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ XÂY DựNG                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 23/2009/TT-BXD

 Hà Nội, ngày 16  tháng  7 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế
kiến trúc công trình xây dựng

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,

Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng như sau:

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tốt nhất, đáp ứng tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây dựng, đồng thời có tính khả thi cao.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương III
ĐIềU KHOảN THI HàNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 09 năm 2009.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết./.

                                                                                             Bộ TRƯởNG

                                                                                      Nguyễn Hồng Quân

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/09/2009 
Ngày công báo
03/08/2009 
Số công báo
367+368/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
13/2016/TT-BXD 29/06/2016 Bộ Xây dựng
Về việc quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
05/2005/TT-BXD 12/04/2005 Bộ Xây dựng
Về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software