Pháp điển Net - Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 58/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHị ĐịNH

chương i
những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà vẫn chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn thì áp dụng thời hiệu yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

3. Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc thi hành chưa xong trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định này.

Điều 36. Trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định, hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Nghị định để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng   

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
24/08/2009 
Ngày công báo
26/07/2009 
Số công báo
355+356/2009 
Số trang
20 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
02/2014/TTLT-BTP-B... 14/01/2014 Bộ Tư pháp; Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong toả, khấu trừ để thi hành án dân sự

  
 Thông tư
130/2013/TT-BQP 06/10/2013 Bộ Quốc phòng
Về việc quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội (Phần II - hết)

  
 Thông tư
130/2013/TT-BQP 06/10/2013 Bộ Quốc phòng
Về việc quy định quản lý, sử dụng mẫu sổ, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội

  
 Thông tư Liên tịch
136/2012/TTLT-BTC-... 16/08/2012 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

  
 Thông tư Liên tịch
184/2011/TTLT-BTC-... 19/12/2011 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

  
 Thông tư
22/2011/TT-BTP 02/12/2011 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

  
 Thông tư
09/2011/TT-BTP 30/05/2011 Bộ Tư pháp
Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

  
 Thông tư
09/2011/TT-BTP 30/05/2011 Bộ Tư pháp
Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự (Phần 2 - hết)

  
 Thông tư Liên tịch
144/2010/TTLT-BTC-... 22/09/2010 Bộ Tài chính, Bộ ...
Về việc hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

  
 Thông tư Liên tịch
14/2010/TTLT-BTP-T... 26/07/2010 Bộ Tư pháp; Toà án ...
Về việc hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
7820/VBHN-BTP 25/11/2013 Bộ Tư pháp
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  
 Nghị định
125/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
62/2015/NĐ-CP 18/07/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
26/2008/QH12 14/11/2008 Quốc hội
Về thi hành án dân sự

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software