Pháp điển Net - Thông tư số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/06/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam         Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

        Hà Nội, ngày 29  tháng 6  năm 2009

THÔNG TƯ LIÊN TịCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT
ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các uỷ viên, thư ký, giám thị, kỹ thuật viên Hội đồng coi thi, Ban coi thi, Hội đồng chấm thi:

Điều chỉnh mức chi phụ cấp trách nhiệm cho các uỷ viên, thư ký, giám thị, kỹ thuật viên của Hội đồng coi thi, Ban coi thi, Hội đồng chấm thi quy định tại điểm 3, và khoản 4.3 của Phụ lục đính kèm Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 từ mức tối đa là 70.000đồng/người/ngày lên mức tối đa là 90.000đồng/người/ngày.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/08/2009 
Ngày công báo
18/07/2009 
Số công báo
345+3456/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
66/2012/TTLT-BTC-B... 26/04/2012 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
49/2007/TTLT/BTC-B... 18/05/2007 Bộ Tài chính; Bộ ...
Về việc hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software