Pháp điển Net - Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     Quốc hội                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 38/2009/QH12

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009

LUậT
SửA ĐổI, Bổ SUNG MộT Số ĐIềU CủA CáC LUậT LIÊN QUAN
ĐếN ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ BảN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng.

1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 7. Năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng

1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng, hành nghề xây dựng được tham gia các hoạt động sau:

a) Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng, lập và thẩm định dự án đầu tư, thiết kế xây dựng, định giá xây dựng, giám sát thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

_____________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

 

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2009 
Ngày công báo
14/08/2009 
Số công báo
379+380/2009 
Số trang
11 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
155/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  
 Nghị định
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Chính phủ
Về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
50/2014/QH13 18/06/2014 Quốc hội
Về xây dựng

  
 Luật
30/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Đất đai

  
 Luật
24/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Xây dựng

  
 Luật
29/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Đấu thầu

  
 Luật
20/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật nhà ở

  
 Luật
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội
Về đất đai

  
 Luật
43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội
Về đấu thầu

  
 Luật
06/VBHN-VPQH 11/07/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật doanh nghiệp

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
61/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về đấu thầu

  
 Luật
56/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về nhà ở

  
 Luật
60/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về doanh nghiệp

  
 Luật
13/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về đất đai

  
 Luật
16/2003/QH11 26/11/2003 Quốc hội
Về xây dựng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software