Pháp điển Net - Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                   QUốC HộI                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số 36/2009/QH12

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009

LUậT
SửA ĐổI, Bổ SUNG MộT Số ĐIềU CủA LUậT Sở HữU TRí TUệ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

Điều 1.

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ:

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 3

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

_________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

                                                                                      CHủ TịCH QUốC HộI

                                                                                       Nguyễn Phú Trọng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2010 
Ngày công báo
12/08/2009 
Số công báo
377+378/2009 
Số trang
19 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Nghị định
131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  
 Nghị định
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

  
 Nghị định
109/2011/NĐ-CP 02/12/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  
 Nghị định
88/2010/NĐ-CP 16/08/2010 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Luật
19/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn phòng Quốc hội
Hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Luật
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sở hữu trí tuệ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software