Pháp điển Net - Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
70/2008/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
31/12/2008 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2009 
Nguoiky
Nguyễn Ngọc Phi 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
69/2009/QĐ-UBND 31/12/2009 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về giá đất địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software