Pháp điển Net - Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2009
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2009 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
3489/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
31/12/2008 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La 
Trichyeu
Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2009 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2009 
Nguoiky
Hoàng Chí Thức 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software