Pháp điển Net - Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 123/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17  tháng 06  năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 60/2003NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT), Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn giáo trình cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

I. QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo nêu trên.

Điều 2. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Nhà nước khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho việc biên soạn chương trình, giáo trình. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo được vận dụng các quy định tại Thông tư này trong việc sử dụng các nguồn kinh phí khác khi biên soạn chương trình, giáo trình.

II. NộI DUNG Và MứC CHI

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinh phí xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp được quản lý và quyết toán theo các chế độ tài chính hiện hành.

III. Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 8: Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học.

Đối với năm 2009 kinh phí thực hiện xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                           Phạm Sỹ Danh  

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2009 
Ngày công báo
01/07/2009 
Số công báo
323+324/2009 
Số trang



Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
87/2001/TT-BTC 30/10/2001 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng Chương trình khung cho các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software