Pháp điển Net - Thông tư số 117/2009/TT-BTC ngày 05/06/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 117/2009/TT-BTC  

                                                                       Hà Nội, ngày 05  tháng 6  năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính
và biên chế đối với  ngành Hải quan  năm 2009 và năm 2010

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan  năm 2009 và năm 2010;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010 như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện

Thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với các đơn vị thuộc ngành Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính trong năm 2009 và năm 2010 theo Quyết định số 63/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Quý III năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010, xây dựng cơ chế quản lý tài chính và biên chế của ngành Hải quan cho giai đoạn tiếp theo báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Kinh phí hoạt động giao khoán cho ngành Hải quan (bao gồm cả các quỹ) từ năm 2008 trở về trước chưa sử dụng, thanh toán; ngành Hải quan được tiếp tục sử dụng phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn, chi đầu tư xây dựng và chi tăng cường cơ sở vật chất, chi phát triển ngành theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Căn cứ vào số kinh phí hiện còn chưa sử dụng, chưa thanh toán và nhu cầu cần thiết chi để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, chi đầu tư xây dựng và chi tăng cường cơ sở vật chất, chi phát triển ngành; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định sử dụng số kinh phí trên bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký và được áp dụng cho các năm ngân sách 2009, năm 2010. Bãi bỏ Thông tư số 55/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 109/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2005-2007.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết kịp thời./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                                      THứ TRƯởNG

                                                                                           Phạm Sỹ Danh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/07/2009 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
59/2011/TT-BTC 12/05/2011 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011 - 2015

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
63/2009/QĐ-TTg 20/04/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành Hải quan năm 2009 và năm 2010

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
55/2005/TT-BTC 30/06/2005 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 109/2005/QĐ-TTg ngày 16/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Tổng cục Hải quan giai đoạn 2005 - 2007

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software