Pháp điển Net - Thông tư số 114/2009/TT-BTC ngày 03/06/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 114/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009

Thông tư  

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày
06/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý,
sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hoá trường,
lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 46/2008/TT-BTC ngày 06/6/2008 hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 như sau:

1. Sửa đổi điểm 2.2 Phần II như sau:

"2.2. Phân bổ vốn đầu tư hàng năm:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/07/2009 
Ngày công báo
20/06/2009 
Số công báo
301+302/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
231/2012/TT-BTC 28/12/2012 Bộ Tài chính
Về việc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
46/2008/TT-BTC 06/06/2008 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software