Pháp điển Net - Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
44/2008/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
31/12/2008 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2009 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2009 
Nguoiky
Nguyễn Văn Thiện 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software