Pháp điển Net - Thông tư số 105/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 105/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 5  năm 2009

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính
và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính
giai đoạn 2009 - 2013

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013 như sau:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/07/2009 
Ngày công báo
09/06/2009 
Số công báo
285+286/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
180/2013/TT-BTC 02/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
01/2009/TT-BTC 02/01/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software