Pháp điển Net - Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 47/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009

Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả,
quyền liên quan

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Nghị định

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương V
điều khoản thi hành

Điều 50. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2009. Nghị định này thay thế các quy định tại Điều 44, 45, 46 và Điều 47 Mục 7 Chương II và các quy định khác tại Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin trái với quy định tại Nghị định này.

Điều 51. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng    

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/06/2009 
Ngày công báo
27/05/2009 
Số công báo
269+270/2009 
Số trang
39 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
109/2011/NĐ-CP 02/12/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
50/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội
Về sở hữu trí tuệ

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
56/2006/NĐ-CP 06/06/2006 Chính phủ
Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software