Pháp điển Net - Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   Bộ Tài chính                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 85/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg
ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp
về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng,
ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 của Quốc hội khoá 12 về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/05/2009 
Ngày công báo
26/05/2009 
Số công báo
265+266/2009 
Số trang
91 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
90/QĐ-BTC 13/01/2010 Bộ Tài chính
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
58/2009/QĐ-TTg 16/04/2009 Thủ tướng Chính phủ
Về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software