Pháp điển Net - Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
            Thủ tướng Chính phủ                               Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 491/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Quyết định

Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; kiểm tra, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/04/2009 
Ngày công báo
26/04/2009 
Số công báo
217+218/2009 
Số trangVăn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
41/2013/TT-BNNPTNT 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp và ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
342/QĐ-TTg 20/02/2013 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software