Pháp điển Net - Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                bộ kế hoạch và                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                       đầu tư                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 03/2009/TT-BKH

Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2009

Thông tư

Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư
thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất

Căn cứ Điều 54 của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao tại khoản 3 Điều 34 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất như sau:

Phần thứ nhất
quy định chung

I. Phạm vi điều chỉnh

1. Đầu tư dự án quan trọng được xác định trong quy hoạch ngành gắn với quyền sử dụng khu đất, quỹ đất có lợi thế về vị trí địa lý với giá trị thương mại cao có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm tham dự;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Phạm vi đầu tư của dự án

II. Tiến độ thực hiện đầu tư dự án

III. Các chỉ tiêu yêu cầu của dự án và bản đồ khu đất, quỹ đất của dự án

Phần 2. Yêu cầu về hợp đồng thực hiện đầu tư dự án

I. Điều kiện chung của hợp đồng

II. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

III. Biểu mẫu về hợp đồng 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/05/2009 
Ngày công báo
26/04/2009 
Số công báo
217+218/2009 
Số trang
21 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Bộ Kế hoạch và ...
Về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software