Pháp điển Net - Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/03/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về hạn mức giao đất ở mới ; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư ; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

               uỷ ban nhân dân                                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              thành phố Hà Nội                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 58/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Quyết định

Về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất
có vườn, ao trong khu dân cư, kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được
tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;   

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành Điều 121 Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai và Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở công trình trên thửa đất phải theo quy định về việc cấp phép xây dựng.

5) Đối với trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cơ quan Công chứng không làm thủ tục công chứng chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp: khi chuyển quyền có tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất, trong đó có một hoặc nhiều thửa không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các thửa đất thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 1110/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Các trường hợp trên địa bàn tỉnh Hà Tây (trước đây), huyện Mê Linh (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) và xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, xã Yên Trung, Yên Bình và Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (4 xã trước đây thuộc tỉnh Hoà Bình) và một số quận trên địa bàn Thành phố đã nộp hồ sơ xin công nhận đất ở (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở) đủ điều kiện theo quy định tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo Quyết định số 1110/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) và các Quy định của UBND tỉnh Hoà Bình và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố trực thuộc; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                        tm. Uỷ ban nhân dân
                                                                                               kt. Chủ tịch
                                                                                              phó Chủ tịch

                                                                                          Vũ Hồng Khanh           

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/04/2009 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
19/2012/QĐ-UBND 08/08/2012 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc ban hành quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đinhg, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
26/2008/QĐ-UBND 28/05/2008 Uỷ ban Nhân dân ...
Về việc Quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/07/2004 và kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software