Pháp điển Net - Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 về quản lý và sử dụng con dãu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 31/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP
ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Nghị định

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu, như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những trường hợp cơ quan, tổ chức đề nghị được sử dụng con dấu có hình Quốc huy thuộc khoản 12 Điều 3 Nghị định này".

7. Khoản 1 Điều 16 được sửa đổi như sau:

"1. Bộ trưởng Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của Nghị định này".

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ
                                                                                                thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng            

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/06/2009 
Ngày công báo
10/04/2009 
Số công báo
185+186/2009 
Số trangVăn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
14/VBHN-BCA 14/04/2014 Bộ Công an
Hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng con dấu

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
58/2001/NĐ-CP 24/08/2001 Chính phủ
Về việc quản lý và sử dụng con dấu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software