Pháp điển Net - Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
         bộ lao động - thương binh                            Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                     và xã hội                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định

Ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp
trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý,
cấp bằng, chứng chỉ nghề

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

Quyết định

Điều 1. Ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề (sau đây gọi tắt là mẫu bằng, chứng chỉ nghề) và mẫu bản sao bằng, chứng chỉ nghề để cấp cho người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề tương ứng với trình độ đào tạo.

Điều 2. Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/04/2009 
Ngày công báo
28/03/2009 
Số công báo
169+170/2009 
Số trang
10 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
15/2007/QĐ-BLĐTBXH 29/05/2007 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành mẫu bằng, chứng chỉ nghề

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software