Pháp điển Net - Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 30/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Nghị định

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP
ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

CHíNH PHủ                           

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 105/2004/NĐ-CP) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 20 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

"3. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo có ít nhất 3 kiểm toán viên hành nghề ký hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian với doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không đảm bảo điều kiện này sau 6 tháng liên tục thì phải ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán."

Điều 2. Các doanh nghiệp kiểm toán trách nhiệm hữu hạn một thành viên có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ trước ngày Nghị định này có hiệu lực được phép hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến hết thời hạn theo Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư).

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ                                         Thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/05/2009 
Ngày công báo
08/04/2009 
Số công báo
183+184/2009 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
105/2004/NĐ-CP 30/03/2004 Chính phủ
Về kiểm toán độc lập

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
133/2005/NĐ-CP 31/10/2005 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 về kiểm toán độc lập

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software