Pháp điển Net - Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19/03/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/04/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 27/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009

Nghị định                         

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP
ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng
Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHị ĐịNH

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/04/2009 
Ngày công báo
30/03/2009 
Số công báo
173+174/2009 
Số trangVăn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
08/2016/NĐ-CP 25/01/2016 Chính phủ
Về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
107/2004/NĐ-CP 01/04/2004 Chính phủ
Về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software