Pháp điển Net - Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Dự báo lũ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Bộ Tài nguyên                                    Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam        và Môi trường             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số 18/2008/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ

Bộ TRưởNG Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006,                      

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 18: 2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự báo lũ.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

m: tổng số lần dự báo.

- Đánh giá riêng cho từng vị trí dự báo và cho từng loại dự báo (hạn ngắn, hạn vừa, hạn dài) và các thời gian dự kiến khác nhau (12h, 24h, 36h, 48h, v.v.).

- Đánh giá riêng cho các lần dự báo nước lên và các lần dự báo nước xuống.

- Đánh giá riêng cho các lần dự báo lũ lớn và lũ đặc biệt lớn.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Tổ chức, cá nhân dự báo lũ, đánh giá chất lượng dự báo lũ phải tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
27/02/2009 
Ngày công báo
12/02/2009 
Số công báo
119+120/2009 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software