Pháp điển Net - Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                                    Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 127/2008/QĐ-BTC 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYếT ĐịNH

Về việc ban hành Quy chế Giám sát Giao dịch Chứng khoán
trên thị trường chứng khoán

Bộ TRƯởNG Bộ TàI CHíNH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giám sát Giao dịch Chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/03/2009 
Ngày công báo
18/02/2009 
Số công báo
127+128/2009 
Số trang
27 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
13/2013/TT-BTC 25/01/2013 Bộ Tài chính
Về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software