Pháp điển Net - Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo qui định của Luật Dầu khí
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                 Bộ TàI CHíNH                            CộNG HOà Xã HộI  CHủ  NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 32/2009/TT-BTC                                                   

       Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2009

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân
tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí
theo qui định của Luật Dầu khí

Căn cứ Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí như sau:

Phần I
 QUI ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/03/2009 
Ngày công báo
07/03/2009 
Số công báo
141+142/2009 
Số trang
30 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần II)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần III)

  
 Thông tư
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Bộ Tài chính
Về việc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (Phần IV - hết)

  
 Thông tư
105/2010/TT-BTC 23/07/2010 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
36/2016/TT-BTC 26/02/2016 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
07/2008/PL-UBTVQH12 22/11/2008 Uỷ ban Thường vụ ...
Về việc sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên

  
 Luật
14/2008/QH12 03/06/2008 Quốc hội
Về thuế thu nhập doanh nghiệp

  
 Luật
45/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội
Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  
 Pháp lệnh
05/1998/PL-UBTVQH10 16/04/1998 Uỷ ban Thường vụ ...
Về thuế tài nguyên (sửa đổi)

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
48/2001/TT-BTC 25/06/2001 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software