Pháp điển Net - Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 06/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Nghị định

Xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

NGHị ĐịNH

Chương I
NHữNG QUY địNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương VII
ĐiềU KHOảN Thi HàNH

Điều 32. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 33. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ                                         Thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/03/2009 
Ngày công báo
05/02/2009 
Số công báo
111+112/2009 
Số trang
19 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
08/2013/NĐ-CP 10/01/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

  
 Nghị định
76/2010/NĐ-CP 12/07/2010 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
185/2013/NĐ-CP 15/11/2013 Chính phủ
Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software