Pháp điển Net - Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                     Chính phủ                                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 133/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

NGHị ĐịNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Chuyển giao công nghệ

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHị ĐịNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ về hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ giám định công nghệ và các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Điều 2. Lập hợp đồng chuyển giao công nghệ

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/02/2009 
Ngày công báo
18/01/2009 
Số công báo
39+40/2009 
Số trang
39 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
16/VBHN-BKHCN 09/03/2015 Bộ Khoa học và Công ...
Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

  
 Nghị định
120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

  
 Nghị định
103/2011/NĐ-CP 15/11/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
80/2006/QH11 29/11/2006 Quốc hội
Về chuyển giao công nghệ

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
11/2005/NĐ-CP 02/02/2005 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software