Pháp điển Net - Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                    Chính phủ                                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 127/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHị ĐịNH

Chương 1
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Các Bộ, ngành khác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 43. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 44. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                             tm. Chính phủ                                         Thủ tướng

                                                                                        Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2009 
Ngày công báo
27/12/2008 
Số công báo
697+698/2008 
Số trang
20 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
14/2013/TTLT-BLĐT... 22/08/2013 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động việc làm tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

  
 Thông tư
04/2013/TT-BLĐTBXH 01/03/2013 Bộ Lao động, ...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

  
 Nghị định
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

  
 Thông tư
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

  
 Thông tư
113/2009/TT-BQP 07/12/2009 Bộ Quốc phòng
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam

  
 Thông tư
34/2009/TT-BLĐTBXH 16/10/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

  
 Thông tư
96/2009/TT-BTC 20/05/2009 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp

  
 Thông tư
04/2009/TT-BLĐTBXH 22/01/2009 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

  

Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Nghị định
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
71/2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội
Về Bảo hiểm xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software